четвер, 4 січня 2024 р.

Молодіжна рада

Так, Решетилівська. От про неї докладно.

ПОЛОЖЕННЯ

про молодіжний консультативно-дорадчий орган при Решетилівській міській раді (молодіжна рада)


1.Молодіжний консультативно-дорадчий орган утворюється як молодіжна рада при Решетилівській міській раді (далі - молодіжна рада).

2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, актами Решетилівської міської ради (далі - місцева рада) та їх посадових осіб, Переглянутою Європейською Хартією участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а також цим Положенням.

3. Діяльність молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності.

4. Молодіжна рада не може входити до громадських та релігійних об’єднань, політичних партій.

5. Основними завданнями молодіжної ради є:

1) сприяння:

участі молоді у процесі розроблення, прийняття актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та контролю за їх виконанням;

залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя громади шляхом участі у розробленні та виконанні місцевих програм у молодіжній сфері;

консолідації молодіжного руху;

співпраці місцевої ради з громадськими об’єднаннями та їх відокремленими підрозділами, органами студентського та учнівського самоврядування, релігійними, благодійними організаціями, творчими спілками, професійними спілками та їх об’єднаннями, асоціаціями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, органами самоорганізації населення, недержавними засобами масової інформації, іншими непідприємницькими товариствами та установами, легалізованими відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства) щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

2) сприяння узгодженості дій місцевої ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді, та її участі в усіх сферах суспільного життя територіальної громади;

3) вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі;

4) подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у зазначеній сфері;

5) залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

6. Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз ефективності здійснення повноважень місцевою радою щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері, у тому числі шляхом моніторингу стану виконання покладених на місцеву раду завдань;

2) подає місцевій раді обов’язкові для розгляду пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади, а також підвищення ефективності рішень місцевої ради, які впливають на життя молоді;

3) розробляє для місцевої ради рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та надсилає їх на розгляд місцевої ради не рідше ніж двічі на рік;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням місцевою радою пропозицій та зауважень молодіжної ради, забезпеченням нею прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває в її володінні, а також виконанням нею нормативно-правових актів у молодіжній сфері;

5) проводить попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді

рекомендацій стосовно проектів актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

6) бере участь у розробленні проектів актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

7) розробляє разом з інститутами громадянського суспільства пропозиції щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної сфери на місцевому рівні, а також надає висновки стосовно ефективності використання бюджетних коштів на виконання місцевих програм, які стосуються питань молоді;

8) сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних програм;

9) розробляє та впроваджує механізми взаємодії місцевої ради та молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

10) сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у молодіжній сфері, з метою вирішення актуальних питань молоді, узагальнює пропозиції, які надходять від них, та подає їх на розгляд місцевій раді;

11) підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань молодіжної ради;

12) подає місцевій раді пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю стосовно вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

13) подає щороку місцевій раді обов’язкову для розгляду інформацію про вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та становище молоді у територіальній громаді;

14) систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу молодіжної ради.

7. Молодіжна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції молодіжної ради;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань молодіжної ради;

6) вносити пропозиції місцевій раді щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

Члени молодіжної ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена місцева рада, а також право участі в засіданнях місцевої ради, депутатських комісій, виконавчих органів, робочих груп, конкурсних комісій, утворених нею, з розгляду питань, що належать до компетенції молодіжної ради.

8. До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України, жителі Решетилівської обʼєднаної територіальної громади віком від 14 до 35 років, які є:

представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку та/або провадять діяльність на території Решетилівської ОТГ (за згодою);

представниками закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським або студентським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою);

жителями Решетилівської ОТГ, які делегуються до складу молодіжної ради в порядку, визначеному положенням про молодіжну раду (за згодою). У разі, коли молодіжна рада утворюється вперше, порядок їх делегування визначається ініціативною групою з підготовки установчих зборів, сформованою місцевою радою (далі - ініціативна група).

9. Склад молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які особисто присутні на установчих зборах.

10. Кількісний склад молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу молодіжної ради становить два роки.

До складу молодіжної ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства, що виявив бажання увійти до складу молодіжної ради.

11. Організація діяльності та інші процедурні питання роботи молодіжної ради визначаються положенням про молодіжну раду, яке розробляється з

урахуванням положень Типового положення, погоджується з місцевою радою і затверджується на установчих зборах молодіжної ради.

12. Для формування складу молодіжної ради місцева рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю представників інститутів громадянського суспільства.

У разі коли при місцевій раді вже утворена молодіжна рада та її повноваження не припинені достроково, ініціативна група утворюється місцевою радою не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи місцева рада затверджує з урахуванням пропозицій молодіжної ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої молодіжної ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі молодіжної ради, представники місцевої ради, при якій утворюється молодіжна рада.

Персональний склад ініціативної групи місцева рада оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Місцева рада пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів в обов’язковому порядку оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі.

До заяви додаються:

біографічна довідка із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади, контактної інформації;

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів вимогам Типового положення та положення про молодіжну раду, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів у письмовій та в електронній формі інформує про це з пропозицією щодо усунення таких невідповідностей протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови в участі в установчих зборах є:

  • невідповідність документів вимогам Типового положення та Положення про молодіжну раду;
  • неусунення невідповідності поданих документів зазначеним вимогам у строк;
  • невідповідність представників вимогам, установленим пунктом 8 цього Положення;
  • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
  • відмова від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі заяви.

Список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, біографічні довідки представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з місцевою радою, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті місцевої ради та/або в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова, секретар установчих зборів, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу молодіжної ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад молодіжної ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається місцевій раді.

Місцева рада оприлюднює протокол установчих зборів на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

13. Місцева рада на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад молодіжної ради і оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

14. Членство в молодіжній раді припиняється на підставі рішення молодіжної ради у разі:

1) систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності члена молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин;

2) неможливості члена молодіжної ради брати участь у роботі молодіжної ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

3) подання членом молодіжної ради відповідної заяви;

4) обрання члена молодіжної ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена молодіжної ради;

6) смерті члена молодіжної ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у молодіжній раді її місце займає наступний кандидат до складу молодіжної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні молодіжної ради.

Зміни у складі молодіжної ради затверджуються актом місцевої ради чи її посадової особи на підставі протоколу засідання молодіжної ради. Місцева рада оприлюднює відомості про такі зміни на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень молодіжної ради наявність кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах, вичерпана та чисельність членів молодіжної ради становить менше половини її загального складу, визначеного на установчих зборах, місцева рада вживає заходів для доукомплектування складу молодіжної ради в порядку, встановленому положенням про молодіжну раду.

15. Дострокове припинення діяльності молодіжної ради здійснюється у разі:

1) коли засідання молодіжної ради не проводилися протягом двох кварталів;

2) невиконання молодіжною радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

3) прийняття відповідного рішення на її засіданні;

4) реорганізації або ліквідації місцевої ради.

Рішення про дострокове припинення діяльності молодіжної ради оформляється відповідним актом місцевої ради.

У разі дострокового припинення діяльності молодіжної ради місцева рада утворює протягом 15 календарних днів відповідно ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу молодіжної ради.

16. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну молодіжну раду.

Голова молодіжної ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови молодіжної ради припиняються за рішенням молодіжної ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри молодіжною радою, а також у випадках, передбачених положенням про молодіжну раду.

У разі припинення повноважень голови молодіжної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови молодіжної ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

17. Голова молодіжної ради:

1) організовує діяльність молодіжної ради;

2) організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

3) підписує документи від імені молодіжної ради;

4) представляє молодіжну раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

5) може бути включений в установленому законом порядку до складу виконавчого комітету місцевої ради.

18. За ініціативи молодіжної ради місцева рада може покласти здійснення функцій секретаря молодіжної ради на представника місцевої ради.

19. Основною формою роботи молодіжної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови молодіжної ради, міського голови або однієї третини загального складу членів молодіжної ради.

Повідомлення про скликання засідання молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два

робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті місцевої ради та/або в інший прийнятний спосіб.

Засідання молодіжної ради проводить голова молодіжної ради або за його відсутності заступник голови молодіжної ради, а в разі відсутності заступника голови молодіжної ради - член молодіжної ради, уповноважений зазначеною радою.

Засідання молодіжної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів загального складу.

Засідання молодіжної ради проводяться відкрито.

За запрошенням молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

20. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні молодіжної ради вносять голова молодіжної ради, заступник голови молодіжної ради та члени молодіжної ради.

21. Підготовку порядку денного засідання молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар молодіжної ради.

22. Рішення молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не прийняте.

Рішення, ухвалене на засіданні молодіжної ради, у п’ятиденний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем молодіжної ради.

Член молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду місцевою радою.

Рішення місцевої ради та її посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій молодіжної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після їх прийняття в обов’язковому порядку доводяться до відома членів молодіжної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті місцевої ради та/або в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняті рішення повинна містити інформацію про врахування пропозицій молодіжної ради або причини їх відхилення.

23. На засіданні молодіжної ради, яке проводиться за участю представників місцевої ради у I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік, який схвалюється разом із підготовленим планом на поточний рік.

Річний план роботи молодіжної ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті місцевої ради та/або в інший прийнятний спосіб.

24. Установчі документи, склад молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність молодіжної ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті місцевої ради в рубриці „Молодіжна рада” та/або в інший прийнятний спосіб.

25. Місцева рада, при якій утворено молодіжну раду, здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності молодіжної ради, створює належні умови для її роботи, у тому числі забезпечує молодіжну раду приміщенням, засобами зв’язку.

26. Молодіжна рада має бланк із своїм найменуванням.

Немає коментарів:

Дописати коментар